fbpx
Instytut Dzielny Miś

W związku z przyznaniem firmie Better Place Piotr Ślusarczyk (Lider projektu) przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dofinansowania na realizację projektu „Przyszłe pokolenia bez wad postawy – profilaktyka i terapia chorób kręgosłupa u dzieci z województwa mazowieckiego” nr RPMA.09.02.02-14-a237/18, realizowanego w partnerstwie z Instytutem Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k, (Partner projektu) – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie kwalifikacji uczestników do projektu, przeprowadzenie badań początkowych uczestników, przeprowadzenie badań w środku interwencji uczestników, przeprowadzenie badań końcowych uczestników.Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności Funduszy UE

Informacje o Programie

Projekt kierowany jest do dzieci z województwa mazowieckiego uczęszczających do klas I – VI szkoły podstawowej ze stwierdzoną wadą kręgosłupa.

 

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia 325 dzieci w zakresie chorób kręgosłupa poprzez wdrożenie kompleksowych programów terapeutyczno – rehabilitacyjno – edukacyjnych od września 2018 do sierpnia 2020.

Projekt zakłada 2 typy interwencji: edukacyjną i terapeutyczną.

 

Działania informacyjno-edukacyjne będą prowadzone w ramach wykładów i warsztatów dla dzieci oraz ich opiekunów. Interwencja terapeutyczna będzie składała się z 3 badań lekarskich, 3 konsultacji oraz ćwiczeń ruchowych co najmniej 2 razy w tygodniu.

Wszystkie świadczenia w ramach programu będą bezpłatne.

Wsparciem objęte zostanie także środowisko pracowników oświaty i lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do których skierowane zostaną działania edukacyjne z zakresu chorób kręgosłupa.

 

Projekt stanowi odpowiedź na wyniki badań epidemiolog. potwierdzających, że w rozwoju dzieci występują okresy szczególnej podatności organizmu na powstawanie wad postawy – okres (6-7 lat) wiążący się ze zmianą stylu życia – rozpoczęcie nauki w szkole i wymuszona pozycja siedząca w ławce, przy bardzo silnej potrzebie ruchu – obok schorzenia w obrębie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, mogą wystąpić zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym i nadgarstkach – groźne zaburzenia podstawy u około 10-15% dzieci. Stąd ważne jest wczesne rozpoznanie wady.

Rezultatem projektu będzie: zwiększenie wykrywalności wcześniej niezdiagnozowanych chorób kręgosłupa u dzieci, wzrost poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia chorób kręgosłupa, zmniejszenie odsetka osób cierpiących z powodu chorób kręgosłupa wśród dzieci.

 

Projekt będzie realizowany na obszarze powiatu pruszkowskiego, grodziskiego, piaseczyński, żyrardowski, warszawskiego zachodniego oraz m. st. Warszawa od 1.09.2018 do 31.08.2020 r. Z racji praktycznych, większość zajęć będzie odbywała się w placówkach oświatowych, w godzinach przystępnych dla dzieci i opiekunów.

Ilość miejsc w programie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rekrutacja dzieci do projektu będzie prowadzona zgodnie z „Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego – okres realizacji: lata 2018-2021”.

Kryteriami przyjęcia do programu są:

– Przedłożenie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu wypełnionego druku świadomej zgody na udział w programie zgodnego ze wzorem.

– Przedłożenie przez rodzica/opiekuna uczestnika programu podpisanego oświadczenia, że dziecko wymienione w świadomej zgodzie na udział w programie nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz nie bierze i nie brało wcześniej udziału w innym analogicznym projekcie finansowanym z EFS np. u innego beneficjenta realizującego program pn.: „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”.

– Uczestnik programu w momencie kwalifikacji musi być uczniem klas I-VI szkoły podstawowej.

– Uczestnik programu w momencie kwalifikacji uczęszcza do placówki oświatowej znajdującej się na terenie województwa mazowieckiego.

– Potwierdzona u uczestnika choroba kręgosłupa. Weryfikacja tego kryterium nastąpi na podstawie:

(a) weryfikacji przedstawionej dokumentacji medycznej potwierdzającej chorobę kręgosłupa uczestnika lub/i

(b) badania podczas kwalifikacji uczestników.

– U uczestnika programu w momencie aplikowania nie występują medyczne przeciwskazania do pobierania świadczeń udzielanych w ramach programu.

– W przypadku grupy, która dodatkowo otrzyma wsparcie w ramach programu tj. rodziców/opiekunów, konieczne będzie potwierdzenie statusu rodzica/opiekuna dziecka zakwalifikowanego do programu.

Do programu będą mogły zostać włączone tylko osoby, które spełniły jednocześnie wszystkie kryteria włączenia do programu.

– Do programu zakwalifikowanych zostaje 325 uczestników; kolejnych chętnych wpisuje się na listę rezerwową.

 

Projekt jest realizowany przez partnerstwo beneficjenta Better Place Piotr Ślusarczyk z Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 986 987,60 zł

Wartość dofinansowanie projektu z UE wynosi 1 589 590,08 zł

 

Więcej informacji:

tel. 798 152 670


ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content