fbpx
Instytut Dzielny Miś

Projekt jest już zakończony.

ZGODNIE Z OBOWIĄZKIEM REALIZACJI KRYTERIUM TRWAŁOŚCI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU NR RPMA.09.02.01-14-c790/19, OŚWIADCZAMY, IŻ BENEFICJENT OFERUJE OBECNIE WSPARCIE W RAMACH 20 MIEJSC ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH (OPIEKUŃCZYCH) W POSTACI ZATRUDNIONYCH OPIEKUNÓW-TERAPEUTÓW JAK RÓWNIEŻ JEST W STANIE ZAOFEROWAĆ WSPARCIE W POSTACI USŁUG SPOŁECZNYCH (OPIEKUŃCZYCH) DLA MINIMUM 400 (W UJĘCIU MIESIĘCZNYM) DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Informacje o Projekcie

Beneficjent i tytuł Projektu

Projektu o nazwie „DZIELNYMIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza” (zwany na tej stronie „Programem”) realizowany jest przez Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp. k.

Cel Projektu

Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. sp.k. otrzymał wsparcie z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym także zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 4 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz zwiększenie o 65 liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne i doradcze wspierające 125 opiekunów faktycznych.

Planowane efekty Projektu

Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług
środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich

Wartość projektu: 1.562.940,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1.250.352,00 zł


Partnerzy Projektu

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content