fbpx
Instytut Dzielny Miś

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego.”

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Projektu stosuje się do dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych biorących udział w projekcie „DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego.”, nr 09.02.01-14-e097/20.
 2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy których Beneficjent realizuje Projekt, o którym mowa w ust. 1.
 3. Zawarte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
 • Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca – INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ „DZIELNY MIŚ” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,
 • Partner – PROJECT CREATION Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7B lok. 12, 02-677 Warszawa,
 • Projekt – „DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego.”, nr 09.02.01-14-e097/20, realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,
 • Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP – 141 osób niesamodzielnych tj. dzieci z niepełnosprawnościami (w tym 71 z zaburzeniami psychicznymi) w wieku do 16. roku życia oraz ich rodzice/opiekunowie prawni stanowiący otoczenie dzieci objętych wsparciem w projekcie, w zakresie niezbędnym do tegoż wsparcia,
 • Dziecko – dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, biorące udział w Projekcie,
 • Dziecko z niepełnosprawnością/DzN – dzieci w wieku do 16 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, biorące udział w Projekcie i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w projekcie.
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych – druk świadomej zgody na udział dziecka w projekcie,
 • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 • Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie do Projektu ma obowiązek przesłać do Organizatora Projektu/ Biura Projektu.
 • Biuro Projektu – Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa; dane kontaktowe: tel. +48 737 479 509, mail. kontakt@dzielnymis.pl
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa, w działaniach na rzecz dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych, objętych wsparciem w ramach Projektu „DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego” oraz prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
 2. Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany został w 4 niniejszego regulaminu.

 

§2

Informacje o projekcie

 1. Projekt „DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego”, nr 09.02.01-14-e097/20, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
 2. Projekt DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiegorealizowany jest na podstawie umowy podpisanej z Województwem Mazowieckim.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1. marca 2021 r. do 31. maja 2022 r.
 4. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 2 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz o 51, liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne i doradcze wspierające opiekunów faktycznych.
 5. Projekt obejmuje wsparciem:
  • 141 osób niesamodzielnych (48 Kobiet i 93 Mężczyzn) tj. dzieci z niepełnosprawnością, w tym 71 z zaburzeniami psychicznymi, (min. 127 dzieci w wieku do 16. roku życia), zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego. Spośród 141 ww. dzieci 90 stanowić będą dotychczasowi podopiecznymi Instytutu a 51 dzieci będą to dzieci nie korzystające dotychczas z opieki Instytutu. Wyłączone z udziału w projekcie są dzieci z zespołem Downa, Aspergera oraz dzieci z autyzmem, z uwagi na fakt, iż Instytut nie świadczy specjalistycznego wsparcia w odniesieniu do ww. schorzeń
  • 141 rodziców/opiekunów prawnych (125 Kobiet i 16 Mężczyzn) będących opiekunami faktycznymi ww. dzieci, stanowiących otoczenie dzieci objętych wsparciem w projekcie, w zakresie niezbędnym do tegoż wsparcia, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego.
 6. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla:
 • Dzieci
  • Szczegółowa diagnoza rodziny oraz samego dziecka z niepełnosprawnością, prowadzona przez psychologa i fizjoterapeutę zatrudnionego u Lidera, w wyniku której stworzona zostanie indywidualna ścieżki wsparcia stworzona dla każdego uczestnika/czki, zawierająca m.in. plan pracy terapeutycznej;
  • Wsparcie w formie dziennego, krótkookresowego pobytu w postaci turnusów terapeutycznych w siedzibie Instytutu. Pojedynczy turnus obejmował będzie 10 godzin zegarowych w wymiarze średnio 2 godzin dziennie a jego termin ustalany będzie z opiekunem faktycznym indywidualnie. Projektodawca przyjął średnią ilość 6 turnusów na dziecko natomiast ich ostateczna liczba oraz specyfika będzie kwestią indywidualną i wynikać będzie z zapisów indywidualnej ścieżki wsparcia. W trakcie trwania turnusu dzieci niepełnosprawne uczyły się będą funkcjonowania w życiu codziennym a dodatkowo korzystały będą z terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb, w postaci np.: rehabilitacji funkcjonalnej,  funkcjonalnej terapii kończyn górnych, rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem elektrostymulacji, zajęć logopedycznych, zajęć z nauki mowy alternatywnej, zajęć psychologicznych, integracji sensorycznej;
  • Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu wykonywania czynności dnia codziennego (mieszkanie, placówka edukacyjna, sklep, środki transportu, spacer, itd), mających na celu np: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomoc w przystosowaniu mieszkania, placówki edukacyjnej do potrzeb dziecka z niepełnosprawnością, monitoring postępów dziecka w procesie rehabilitacji i przywracania do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Projektodawca przyjął, że z tej formy wsparcia skorzysta około 70 osób, zwłaszcza z najwyższym stopniem niepełnosprawności. Każdej z ww. osób będzie przysługiwało będzie łącznie średnio 6 takich wizyt w projekcie natomiast ich ostateczna liczba oraz specyfika będzie kwestią indywidualną i wynikać będzie z zapisów indywidualnej ścieżki wsparcia.
 • Rodziców/opiekunów prawnych:
  • Wsparcie w formie dziennego, krótkookresowego pobytu w postaci turnusów terapeutycznych dla dzieci w siedzibie Instytutu. Pojedynczy turnus obejmował będzie 10 godzin zegarowych w wymiarze średnio 2 godzin dziennie a jego termin ustalany będzie z opiekunem faktycznym indywidualnie. Projektodawca przyjął średnią ilość 6 turnusów na dziecko (a więc średnio 30 dni opieki wytchnieniowej w trakcie projektu dla rodzica/opiekuna prawnego) natomiast ich ostateczna liczba oraz specyfika będzie kwestią indywidualną i wynikać będzie z zapisów indywidualnej ścieżki wsparcia. W trakcie turnusów opiekunom faktycznym udzielana jest tzw. opieka wytchnieniowa (pozostawiają oni dziecko pod kuratelą opiekunów – terapeutów aby w wolnym czasie realizować swoje plany prywatne – edukacyjne, zawodowe, itd.);
  • Szkolenia dla 141 rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w projekcie – do wyboru na podstawie ich deklaracji, m.in.: – Szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które w szczególności narażone są na zachłyśnięcia, obsunięcia i uderzenia; – Jak dbać o osobę niepełnosprawną, nie szkodząc sobie, tak, aby m.in. pozycjonowanie mogli wykonywać opiekunowie, bez konieczności uczęszczania do specjalistów; – Ergonomia życia osób niepełnosprawnych – nauka samodzielnego funkcjonowania w zakresie. czynności dnia codziennego: ubieranie się, jedzenie, mycie, podróżowanie;

 § 3

Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

 1. Wsparcie będzie prowadzone według ustalonych harmonogramów, o których UP zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani, w miarę możliwości w terminach dostosowanych indywidualnie do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w projekcie.
 2. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn oraz zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Prowadzący zajęcia nie będą prowadzili żadnych działań dyskryminujących i nie będą powielali żadnych stereotypów związanych z płcią, wiekiem, orientacją seksualną, statusem społecznym i ekonomicznym, niepełnosprawnością, światopoglądem, przynależnością etniczną i kulturową oraz wyznaniem.
 3. W ramach działań szkoleniowych, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe/informacyjne co najmniej w formie folderu/wydrukowanej prezentacji.
 4. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje przedstawiciel Lidera – Pan Michał Izydorczyk.

§4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do Projektu planowo trwała będzie w okresie 01.04.2021 – 31.05.2021 przy czym w przypadku nie uzyskania w ww. terminie wymaganej liczby zgłoszeń, będzie ona miała charakter ciągły aż do uzyskania 141, poprawnych formalnie zgłoszeń dotyczących dzieci (a tym samym ich rodziców/opiekunów prawnych), przy założeniu uzyskania 90 zgłoszeń w odniesieniu do dotychczasowych podopiecznych Instytutu oraz 51 zgłoszeń w odniesieniu do dzieci nie będących dotychczas podopiecznymi Instytutu oraz dodatkowych 80 osób w ramach listy rezerwowej.
 2. Rekrutacja każdorazowo prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, wyznanie, światopogląd, itd.
 3. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych minimum 141 Uczestników – dzieci, oraz minimum 141 rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci;
 4. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej uczestników według kolejności przyznanych punktów.
 5. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową.
 6. Dokumenty rekrutacyjne, wg. wzoru Organizatora Projektu, przyjmowane będą, z uwagi na panującą pandemię COVID-19, wyłącznie w formie elektronicznej, w postaci plików pdf, przesłanych za pośrednictwem linku https://dzielnymis.pl/pl/program-rpma_form_step1/
 7. Uczestnicy projektu przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z całością niniejszego regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie www.dzielnymis.pl.
 8. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

Etap I: ogłoszenie naboru

Zaproszenie kandydatów do udziału w projekcie poprzez akcję promocyjną informującą o założeniach projektu i oferowanych formach wsparcia, skierowaną do mieszkańców województwa mazowieckiego
z grupy docelowej tj. dzieci z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Informacje o projekcie upowszechniane będą wśród podopiecznych Instytutu Dzielny Miś a także na zewnątrz np. za pośrednictwem stron internetowych, portali społecznościowych, plakatów i ulotek, mailingu (w tym np. do placówek oświatowych z uwzględnieniem integracyjnych i specjalnych, podmiotów leczniczych, podmiotów pomocy społecznej, instytucji udzielających świadczeń POPŻ, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami).

Etap II: weryfikacja kryteriów dostępu

Kwalifikacja do Projektu prowadzona będzie spośród osób, które spełniają następujące kryteria rekrutacji:

 • Formalne:
  • Dziecko:
   • jest dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością;
   • zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego;
   • rodzic/opiekun prawny zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału dziecka w projekcie;
  • Rodzic/opiekun prawny:
   • jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka biorącego udział w procesie kwalifikacji do projektu;
   • zamieszkuje/uczy się/pracuje na obszarze województwa mazowieckiego;
   • zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie;
 • Podstawowe:
  • przesłanie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych przed ogłoszeniem przez Organizatora zamknięcia procesu rekrutacyjnego ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc na liście podstawowej i rezerwowej;

Etap III: złożenie wymaganych dokumentów

 • Rodzic/Opiekun prawny dziecka objętego wsparciem w ramach Projektu składa:
  • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dotyczący dziecka oraz samego rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 1 do regulaminu;
  • Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do regulaminu;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności;
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania (jeśli istnieje)

 

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie, rodzic/opiekun prawny, w terminie wyznaczonym przez organizatora, zobowiązany jest do podpisania umowy uczestnictwa wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Nie złożenie przez Kandydata ww. dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa udziału w projekcie.

Etap IV: zakwalifikowanie uczestników

Etap ten polega na sprawdzeniu wymogów formalnych, a następnie w przypadku ich spełnienia, do utworzenia listy rankingowej obejmującej 141 dzieci (a tym samym ich rodziców/opiekunów prawnych), przy założeniu przyjęcia 90 dotychczasowych podopiecznych Instytutu oraz 51 dzieci nie będących dotychczas podopiecznymi Instytutu. Utworzona zostanie także lista rezerwowa obejmująca 40 osób.

W przypadku spełnienia kryteriów formalnych, o przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria preferowane:

 • dziecko z rodziny korzystającej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20 – 15 punktów;
 • dziecko z rodziny w której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na os samotnie gospodarującą lub na os w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społ. – 15 punktów;
 • dziecko z zaburzeniami psychicznymi – 10 punktów;
 • dziecko z niepełnosprawnością znaczną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi – 10 punktów;
 • dziecko z niepełnosprawnością umiarkowaną – 5 punktów;
 • dziecko z rodziny objętej opieką Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 punktów;
 • dziecko z rodziny z rodzicem samotnie wychowującej dziecko – 5 punktów;
 • dziecko z rodziny wielodzietnej – 5 punktów;
 • kolejność zgłoszeń (w przypadku równej ilości punktów z pozostałych kryteriów).

 

 1. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej dzielnymis.pl,
 2. Dokumenty przyjmowane będą jedynie w formie elektronicznej, w postaci plików pdf przesłanych za pośrednictwem linka https://dzielnymis.pl/pl/program-rpma_form_step1/ .
 3. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 286 Kodeksu Karnego.

§5

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

 1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu
  (w przypadku dzieci, poprzez deklarację rodzica/opiekuna prawnego).
 2. Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu formach wsparcia
  (w przypadku dzieci, poprzez deklarację rodzica/opiekuna prawnego), akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator Projektu, w porozumieniu z Uczestnikiem.
 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji Projektu (w przypadku dzieci, w osobie rodzica/opiekuna prawnego).
 4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu w czasie jego trwania (w przypadku dzieci, w osobie rodzica/opiekuna prawnego).
 5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych z realizacją Projektu (w przypadku dzieci, w osobie rodzica/opiekuna prawnego).
 6. Uczestnik (dorosły) zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa we wszystkich oferowanych osobom dorosłym formach wsparcia.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych osobowych czy danych dot. zamieszkania (w przypadku dzieci, poprzez deklarację rodzica/opiekuna prawnego).
 8. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Rodzic/opiekun prawny dziecka uczestniczącego w projekcie zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 180,00 PLN za każdy turnus terapeutyczny, w którym uczestniczyć będzie dziecko, na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez PKO Bank Polski SA oddział VI w Warszawie, z siedzibą: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, o numerze 26 1020 1068 0000 1702 0367 1294. Wpłata wkładu własnego musi być dokonana najpóźniej na 5 dni kalendarzowych po stworzeniu indywidualnej ścieżki wsparcia wskazanej w §2 pkt 6A. Dodatkowo na maila biura projektu kontakt@dzielnymis.pl należy przesłać bankowe potwierdzenie dokonanej płatności.

§6

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników, w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik projektu zrezygnuje z udziału w projekcie, utraci prawo uczestnictwa w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczestników projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy Kandydat z ewentualnej listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć udziału w projekcie i spełni wymogi kwalifikacji.
 3. Jeżeli UP z własnej winy nie ukończy udziału w projekcie, Organizator ma prawo zobowiązać go do zwrotu poniesionych kosztów, proporcjonalnie do odbytego wsparcia (w przypadku dzieci, do zwrotu kosztów zobowiązany jest rodzic/opiekun prawny).
 4. Organizator może odstąpić od obciążenia uczestnika kosztami wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku UP wraz z odpowiednim umotywowaniem, np. zmiana miejsca zamieszkania, długotrwała choroba, zmiana miejsca pracy, itp.

 

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „DZIELNE MISIE! Usługi społeczne i zdrowotne dla rodziców i dzieci niepełnosprawnych z Województwa Mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest:
  1. Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa
  2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:
  1. w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:
   1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
   2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
   3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  2. W odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:
    1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
    2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
    3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;
    4. rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;
 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

 

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 roku.
 2. INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ „DZIELNY MIŚ” Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje przedstawiciel Lidera. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (dotyczący dziecka oraz dotyczący jego rodzica/opiekuna prawnego)
Załącznik nr 2 – Umowa uczestnictwa w projekcie z załącznikami
Załącznik nr 3 –  Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych


Pobierz dokumenty uczestnictwa

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content