fbpx

Regulamin Programu „Poleć Fizjoterapeutę”

Par. 1

Postanowienia wstępne

 1. Program „Poleć fizjoterapeutę”  dostępny pod adresem internetowym https://dzielnymis.pl/pl/otrzymaj-400zl-polecenie-fizjoterapeuty
 2. Organizatorem Programu jest Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444987, o kapitale zakładowym 5 000 tyś złotych, NIP 525-255-4344, REGON 146463528.
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów biorących udział w Programie.

 

Par. 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Organizator – Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444987, o kapitale zakładowym 50 000 tyś złotych, NIP 525-255-4344, REGON 146463528.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Program – konkurs pt. „Poleć fizjoterapeutę” opisany w niniejszym Regulaminie.
 5. Fizjoterapeuta – osoba fizyczna wykonująca zawód fizjoterapeuty, zarejestrowana w rejestrze fizjoterapeutów prowadzonym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie https://dzielnymis.pl/pl/otrzymaj-400zl-polecenie-fizjoterapeuty.

 

Par. 3

Kontakt z Organizatorem

 1. Adres Organizatora: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@dzielnymis.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 737479509
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 80 1030 0019 0109 8503 0006 8867
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Konsument może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku

 

Par. 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Programu, w tym wypełnieniu Formularza rejestracji, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową poza Internet Explorer,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer

 

Par. 5

Informacje ogólne

 1. Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Programu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Formularza rejestracji z infrastrukturą techniczną Konsumenta.

 

Par. 6

Zasady uczestnictwa w Programie

W celu uczestniczenia w Programie należy:

 1. Wybrać Fizjoterapeutę, który spełnia wymagania Organizatora dotyczące podjęcia pracy w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Organizatora (ukończony kurs NDT Bobath).
 2. Uzyskać pisemną lub ustną zgodę na przekazanie Organizatorowi następujących danych Fizjoterapeuty: imienia i nazwiska, numeru telefonu, faktu ukończnenia kursu NDT Bobath.
 3. Wypełnić Formularz zgłoszeniowy
 4. W przypadku zwycięstwa w programie podać numer konta konieczny do przelania wygranej w wysokości 400zł oraz danych koniecznych do wystawienia PIT.

 

Par. 7

Zasady wyłonienia zwycięzców 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Fizjoterapeutami zgłoszonymi przez Konsumentów.
 2. Organizator skontaktuje się w wybranymi Fizjoterapeutami w celu potwierdzenia chęci uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym oraz potwierdzenia wymagań dotyczących podjęcia pracy przez Fizjoterapeutów w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Organizora.
 3. Organizator przeprowadzi proces rekrutacyjny z Fizjoterapeutą wskazanym przez Konsumenta według własnych wytycznych.
 4. Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego Fizjoterapeuta otrzyma propozycję zatrudnienia lub współpracy z przedsiębiorstwem Organizatora.
 5. W przypadku podpisania Umowy o Pracę (bez względu na wymiar) lub kontraktu o współpracę Organizator bezwłocznie poinformuje o tym fakcie Konsumenta.
 6. Organizator w ciągu 14 dni od podpisania umowy o pracę lub umowy o współpracy wypłaci Konsumentowi na wskazane przez niego konto bankowe kwote 400zł (słownie: czterysta złotych).
 7. Organizator opłaci wszelkie zobowiązania podatkowe związane z wypłatą kwoty wymienionej w Par.7 pkt 6, w szczególności podatek dochodowy i/lub podatek VAT.

 

Par. 8

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content