fbpx
Instytut Dzielny Miś

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„DZIELNY MIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami
z terenu Mazowsza”

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Projektu stosuje się do dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych biorących udział
  w projekcie „DZIELNY MIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza”, nr 09.02.01-14-c790/19.
 2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy których Beneficjent realizuje Projekt,
  o którym mowa w ust. 1.
 3. Zawarte w Regulaminie sformułowania oznaczają:
 • Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca – INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ „DZIELNY MIŚ” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa,
 • Partnerzy – PROJECT CREATION Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 7F lok. 43, 02-677 Warszawa,

oraz „WM-Sport” Sp. z o.o., ul. Wawelska 5, 02-032 Warszawa,

 • Projekt – „DZIELNY MIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami
  z terenu Mazowsza”, nr 09.02.01-14-c790/19, realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych,
 • Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP – 125 osób niesamodzielnych tj. dzieci
  z niepełnosprawnościami (w tym 38 z zaburzeniami psychicznymi) w wieku do 16. roku życia oraz ich rodzice/opiekunowie prawni stanowiący otoczenie dzieci objętych wsparciem
  w projekcie, w zakresie niezbędnym do tegoż wsparcia,
 • Dziecko – dzieci w wieku do 16 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, biorące udział w Projekcie,
 • Dziecko z niepełnosprawnością/DzN – dzieci w wieku do 16 roku życia, zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, biorące udział w Projekcie i posiadają orzeczenie
  o niepełnosprawności,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział
  w projekcie.
 • Zgoda rodziców/opiekunów prawnych – druk świadomej zgody na udział dziecka
  w projekcie,
 • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.
 • Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie
  do Projektu ma obowiązek złożyć do Organizatora Projektu/ Biura Projektu.
 • Biuro Projektu – Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa; dane kontaktowe: tel. +48 737 479 509, mail. kontakt@dzielnymis.pl
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa, w działaniach na rzecz dzieci oraz rodziców/opiekunów prawnych, objętych wsparciem w ramach Projektu „DZIELNY MIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza” oraz prawa i obowiązki Uczestników Projektu.
 2. Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień.
 3. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany został
  w 4 niniejszego regulaminu.
 • 2

Informacje o projekcie

 1. Projekt „DZIELNY MIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza”, nr 09.02.01-14-c790/19, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, IX Wspieranie włączenia społecznego
  i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
 2. Projekt DZIELNY MIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowszarealizowany jest na podstawie umowy podpisanej
  z Województwem Mazowieckim.
 3. Projekt realizowany jest w okresie od 1. listopada 2019 r. do 31. grudnia 2020 r.
 4. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w postaci usług opiekuńczych, w tym zdrowotnych, poprzez zwiększenie o 4 liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz o 65, liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej, jak również poprzez działania edukacyjne
  i doradcze wspierające opiekunów faktycznych.
 5. Projekt obejmuje wsparciem:
  • 125 osób niesamodzielnych (74 Kobiety i 51 Mężczyzn) tj. dzieci z niepełnosprawnością, w tym 38 z zaburzeniami psychicznymi, w wieku do 16. roku życia, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego. Spośród 125 ww. dzieci 60 stanowić będą dotychczasowi podopiecznymi Instytutu a 65 dzieci będą to dzieci nie korzystające dotychczas z opieki Instytutu;
  • 125 rodziców/opiekunów prawnych (85 Kobiet i 40 Mężczyzn) będących opiekunami faktycznymi ww. dzieci, stanowiących otoczenie dzieci objętych wsparciem w projekcie,
   w zakresie niezbędnym do tegoż wsparcia, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego.
 6. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla:
 7. Dzieci
  • Szczegółowa diagnoza rodziny oraz samego dziecka z niepełnosprawnością, prowadzona przez psychologa i fizjoterapeutę zatrudnionego u Lidera, w wyniku której stworzona zostanie indywidualna ścieżki wsparcia stworzona dla każdego uczestnika/czki, zawierająca m.in. plan pracy terapeutycznej;
  • Wsparcie w formie dziennego, krótkookresowego pobytu w postaci turnusów rehabilitacyjnych w siedzibie Instytutu. Pojedynczy turnus trwał będzie 5 dni w wymiarze średnio 3 godzin dziennie a jego termin ustalany będzie z opiekunem faktycznym indywidualnie. Projektodawca przyjął średnią ilość 4 turnusów na dziecko natomiast ich ostateczna liczba oraz specyfika będzie kwestią indywidualną i wynikać będzie
   z zapisów indywidualnej ścieżki wsparcia.

W trakcie trwania turnusu dzieci niepełnosprawne uczyły się będą funkcjonowania w życiu codziennym a dodatkowo korzystały będą z terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb, w postaci np.: rehabilitacji funkcjonalnej,  funkcjonalnej terapii kończyn górnych, rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem elektrostymulacji, zajęć logopedycznych, zajęć z nauki mowy alternatywnej, zajęć psychologicznych, integracji sensorycznej;

 • Wsparcie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (w razie potrzeby także w placówce edukacyjnej), mających na celu np: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych, rehabilitację fizyczną
  i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pomoc w przystosowaniu mieszkania, placówki edukacyjnej do potrzeb dziecka
  z niepełnosprawnością, monitoring postępów dziecka w procesie rehabilitacji i przywracania do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Projektodawca przyjął, że z tej formy wsparcia skorzysta około 65 osób, zwłaszcza z najwyższym stopniem niepełnosprawności. Każdej z ww. osób będzie przysługiwało będzie łącznie średnio 7 takich wizyt w projekcie natomiast ich ostateczna liczba oraz specyfika będzie kwestią indywidualną i wynikać będzie
  z zapisów indywidualnej ścieżki wsparcia.
 1. Rodziców/opiekunów prawnych:
  • Wsparcie w formie dziennego, krótkookresowego pobytu w postaci turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci w siedzibie Instytutu. Pojedynczy turnus trwał będzie 5 dni
   w wymiarze średnio 3 godzin dziennie a jego termin ustalany będzie z opiekunem faktycznym indywidualnie. Projektodawca przyjął średnią ilość 4 turnusów na dziecko (a więc średnio 20 dni opieki wytchnieniowej w trakcie projektu dla rodzica/opiekuna prawnego) natomiast ich ostateczna liczba oraz specyfika będzie kwestią indywidualną i wynikać będzie
   z zapisów indywidualnej ścieżki wsparcia. W trakcie turnusów opiekunom faktycznym udzielana jest tzw. opieka wytchnieniowa (pozostawiają oni dziecko pod kuratelą opiekunów – terapeutów aby w wolnym czasie realizować swoje plany prywatne – edukacyjne, zawodowe, itd.);
  • Szkolenia dla 125 rodziców/opiekunów prawnych dzieci biorących udział w projekcie – do wyboru na podstawie ich deklaracji, m.in.: – Jak żyć z dzieckiem z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym; – Szkolenie podstawowe z pierwszej pomocy przedmedycznej świadczonej dla dzieci z niepełnosprawnością; – Pielęgnacja niemowlaków i małych dzieci
   z niepełnosprawnością; – Pozycjonowanie osób z niepełnosprawnością; – Nauka samodzielnego funkcjonowania w zakresie czynności dnia codziennego takich jak ubieranie się, jedzenie, mycie;
  • Poradnictwa w wymiarze 1 godziny na uczestnika świadczonego na podstawie deklaracji rodziców/opiekunów prawnych, m.in. o charakterze prawnym – ukierunkowane na pozyskiwanie źródeł finansowania na rehabilitację dziecka (np. PFRON, 1% podatku, itd.)

 

 • 3

Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

 1. Wsparcie będzie prowadzone według ustalonych harmonogramów, o których UP zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani, w miarę możliwości w terminach dostosowanych indywidualnie do potrzeb rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w projekcie.
 2. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet
  i mężczyzn oraz zgodnie z zasadą niedyskryminacji. Prowadzący zajęcia nie będą prowadzili żadnych działań dyskryminujących i nie będą powielali żadnych stereotypów związanych z płcią, wiekiem, orientacją seksualną, statusem społecznym i ekonomicznym, niepełnosprawnością, światopoglądem, przynależnością etniczną i kulturową oraz wyznaniem.
 3. W ramach działań szkoleniowych oraz poradnictwa, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe/informacyjne co najmniej w formie folderu/wydrukowanej prezentacji.
 4. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje przedstawiciel Lidera – Pan Michał Izydorczyk.

 

 • 4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do Projektu planowo trwała będzie w okresie 04.11.2019 – 31.12.2019 przy czym
  w przypadku nie uzyskania w ww. terminie wymaganej liczby zgłoszeń, będzie ona miała charakter ciągły aż do uzyskania 165, poprawnych formalnie zgłoszeń dotyczących dzieci (a tym samym ich rodziców/opiekunów prawnych), przy założeniu uzyskania 60 zgłoszeń w odniesieniu do dotychczasowych podopiecznych Instytutu oraz 65 zgłoszeń w odniesieniu do dzieci nie będących dotychczas podopiecznymi Instytutu oraz dodatkowych 40 osób w ramach listy rezerwowej.
 2. Rekrutacja każdorazowo prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, wyznanie, światopogląd, itd.
 3. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych minimum 125 Uczestników – dzieci, oraz minimum 125 rodziców/opiekunów prawnych tychże dzieci;
 4. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane
  do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej uczestników według kolejności przyznanych punktów.
 5. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową.
 6. Dokumenty rekrutacyjne wg. wzoru Organizatora Projektu przyjmowane będą osobiście
  w Biurze Projektu.
 7. Uczestnicy projektu przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się
  z całością niniejszego regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest
  w Biurze Projektu i na stronie www.dzielnymis.pl.
 8. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:
 9. Etap I: ogłoszenie naboru

Zaproszenie kandydatów do udziału w projekcie poprzez akcję promocyjną informującą o założeniach projektu i oferowanych formach wsparcia, skierowaną do mieszkańców województwa mazowieckiego
z grupy docelowej tj. dzieci z niepełnosprawnościami do 16 roku życia (w tym z zaburzeniami psychicznymi) oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. Informacje o projekcie upowszechniane będą wśród podopiecznych Instytutu Dzielny Miś a także na zewnątrz np. za pośrednictwem stron internetowych, plakatów i ulotek, mailingu (w tym np. do placówek oświatowych z uwzględnieniem integracyjnych i specjalnych, podmiotów leczniczych, podmiotów pomocy społecznej, instytucji udzielających świadczeń POPŻ, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami).

 1. Etap II: weryfikacja kryteriów dostępu

Kwalifikacja do Projektu prowadzona będzie spośród osób, które spełniają następujące kryteria rekrutacji:

 • Formalne:
  • Dziecko:

– jest dzieckiem do 16 roku życia, z orzeczoną niepełnosprawnością;

– zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego;

– rodzic/opiekun prawny zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału dziecka
w projekcie;

 • Rodzic/opiekun prawny:

– jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka biorącego udział w procesie kwalifikacji do projektu;

– zamieszkuje/uczy się/pracuje na obszarze województwa mazowieckiego;

– zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału w projekcie;

 • Podstawowe:
  • złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych przed ogłoszeniem przez Organizatora zamknięcia procesu rekrutacyjnego ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc na liście podstawowej i rezerwowej;
 • Etap III: złożenie wymaganych dokumentów
 • Rodzic/Opiekun prawny dziecka objętego wsparciem w ramach Projektu składa:
  • Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dotyczący dziecka oraz samego rodzica/opiekuna prawnego – załącznik nr 1 do regulaminu;
  • Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 3 do regulaminu;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności;
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania (jeśli istnieje)

 

W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie, rodzic/opiekun prawny, w terminie wyznaczonym przez organizatora, zobowiązany jest do podpisania umowy uczestnictwa wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Nie złożenie przez Kandydata ww. dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa udziału
w projekcie.

 

 1. Etap IV: zakwalifikowanie uczestników

Etap ten polega na sprawdzeniu wymogów formalnych, a następnie w przypadku ich spełnienia,
do utworzenia listy rankingowej obejmującej 125 dzieci (a tym samym ich rodziców/opiekunów prawnych), przy założeniu przyjęcia 60 dotychczasowych podopiecznych Instytutu oraz 65 dzieci nie będących dotychczas podopiecznymi Instytutu. Utworzona zostanie także lista rezerwowa obejmująca 40 osób (fakt bycia dotychczasowym podopiecznym Instytutu nie będzie mieć znaczenia).

W przypadku spełnienia kryteriów formalnych, o przyjęciu do projektu decydować będą następujące kryteria preferowane:

 • dziecko z rodziny korzystającej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-20 –
  15 punktów;
 • dziecko z rodziny w której dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na os samotnie gospodarującą lub na os w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społ. – 15 punktów;
 • dziecko z zaburzeniami psychicznymi – 10 punktów;
 • dziecko z niepełnosprawnością znaczną lub niepełnosprawnościami sprzężonymi –
  10 punktów;
 • dziecko z niepełnosprawnością umiarkowaną – 5 punktów;
 • dziecko z rodziny objętej opieką Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 punktów;
 • dziecko z rodziny z rodzicem samotnie wychowującej dziecko – 5 punktów;
 • dziecko z rodziny wielodzietnej – 5 punktów;
 • kolejność zgłoszeń (w przypadku równej ilości punktów z pozostałych kryteriów).

 

 1. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej www.dzielnymis.pl
 2. Dokumenty przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu.
 3. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 4. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 286 Kodeksu Karnego.

 

 • 5

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

 1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu
  (w przypadku dzieci, poprzez deklarację rodzica/opiekuna prawnego).
 2. Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu formach wsparcia
  (w przypadku dzieci, poprzez deklarację rodzica/opiekuna prawnego), akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator Projektu, w porozumieniu z Uczestnikiem.
 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących na poszczególnych etapach realizacji Projektu (w przypadku dzieci, w osobie rodzica/opiekuna prawnego).
 4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu
  w czasie jego trwania (w przypadku dzieci, w osobie rodzica/opiekuna prawnego).
 5. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej
  z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych
  z realizacją Projektu (w przypadku dzieci, w osobie rodzica/opiekuna prawnego).
 6. Uczestnik (dorosły) zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa we wszystkich oferowanych osobom dorosłym formach wsparcia.
 7. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych osobowych czy danych dot. zamieszkania (w przypadku dzieci, poprzez deklarację rodzica/opiekuna prawnego).
 8. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Rodzic/opiekun prawny dziecka uczestniczącego w projekcie zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 244,80 PLN za każdy turnus rehabilitacyjny, w którym uczestniczyć będzie dziecko, na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez PKO Bank Polski SA oddział VI
  w Warszawie, o numerze 62 1020 1068 0000 1502 0349 6338. Wpłata wkładu własnego musi być dokonana najpóźniej na 5 dni kalendarzowych po stworzeniu indywidualnej ścieżki wsparcia wskazanej w §2 pkt 6A. Dodatkowo na maila biura projektu kontakt@dzielnymis.pl należy przesłać bankowe potwierdzenie dokonanej płatności.

 

 

 

 • 6

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika projektu z listy uczestników, w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego.
 2. W przypadku, gdy Uczestnik projektu zrezygnuje z udziału w projekcie, utraci prawo uczestnictwa
  w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczestników projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy Kandydat z ewentualnej listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć udziału w projekcie i spełni wymogi kwalifikacji.
 3. Jeżeli UP z własnej winy nie ukończy udziału w projekcie, Organizator ma prawo zobowiązać go do zwrotu poniesionych kosztów, proporcjonalnie do odbytego wsparcia (w przypadku dzieci, do zwrotu kosztów zobowiązany jest rodzic/opiekun prawny).
 4. Organizator może odstąpić od obciążenia uczestnika kosztami wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku UP wraz z odpowiednim umotywowaniem, np. zmiana miejsca zamieszkania, długotrwała choroba, zmiana miejsca pracy, itp.

 

 • 7

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „DZIELNY MIŚ! Usługi opiekuńcze i zdrowotne dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Mazowsza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest:

– Zarząd Województwa Mazowieckiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, będący Instytucją Zarządzającą dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;

– Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na podstawie:
 2. w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020:

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

– ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

 1. w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

– ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

– rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

 1. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
  z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

 

 • 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 04.11.2019 roku.
 2. INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ „DZIELNY MIŚ” Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje przedstawiciel Lidera. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

Pobierz dokumenty uczestnictwa

ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content