fbpx

Regulamin promocji „A moze turnus rehabilitacyjny tańszy o 750zł?”

 

 1. Organizatorem Promocji jest Instytut Dzielny Miś z siedzibą w Warszawie (00-236 Warszawa) przy ul. Świętojerskiej 5/7.
 2. Promocja „A MOŻE TURNUS REHABILITACYJNY TAŃSZY O 750 ZŁ” jest ważna od 20.06.2023 do 31.12.2024 roku w miarę dostępności miejsc.
 3. Rodzic/opiekun, którego dziecko jest pacjentem Instytutu Dzielny Miś sp. z o.o., może wręczyć VOUCHER dowolnej liczbie osób, którym poleca turnus rehabilitacyjny w Instytucie Dzielny Miś sp. z o.o., przy czym warunkiem koniecznym jest, aby osoba polecana nie była pacjentem Instytutu Dzielny Miś później niż grudniu 2022 roku.
 4. VOUCHER zawiera unikalny kod, który osoba polecana winna podać przy zapisie na turnus rehabilitacyjny. Unikalne kody umożliwiające skorzystanie z promoji podane po zapisie na turnus rehabilitacyjny nie będą uwzględniane.
 5. Rodzicowi, który poda unikaly kod z VOUCHERA podczas zapisu na kolejny turnus rehabilitacyjny, który nie był dotyczas pacjentem Instytutu Dzielny Miś sp. z o.o., w ramach promocji A MOŻE TURNUS REHABILITACYJNY TAŃSZY O 750 ZŁ, przysługuje:
  1. rabat w kwocie 750zł, która odliczona zostanie od faktury końcowej za zrealizowany turnus;
 6. Rodzicowi, z którego polecenia zostanie zrealizowany turnus rehabilitacyjny pacjenta, który nie był dotyczas pacjentem Instytutu Dzielny Miś sp. z o.o., w ramach promocji A MOŻE TURNUS REHABILITACYJNY TAŃSZY O 750 ZŁ, przysługuje:
  1. rabat w kwocie 750zł, która odliczona zostanie od faktury końcowej za zrealizowany turnus lub pojedyńcze terapie.
 7. W przypadku zapisania na turbus reahabilitacyjny z polecenia jednego rodzica większej liczby dzieci, rabat w kwocie 750zł zostaje zwielokrotniony o liczbę nowych pacjentów zapisanych z Jego polecenia.
 8. Warunkiem koniecznym do przyznania rabatu wskazanego w ust. 5 jest uiszczenie opłaty za pełny turnus rehabilitacyjny, która pobierana jest pierwszego lub drugiego dnia zaplanowanego turnusu rehabilitacyjnego. W przypadku rezygnacji polecanego pacjenta z odbycia turnusu, zniżka nie będzie przysługiwać.
 9. Zniżka nie jest wymienialna na ekwiwalent pieniężny. Niewykorzystana kwota zniżki po 31 grudnia 2024 roku przepada. W przypadku rezygnacji z korzystania z usług Instytutu Dzielny Miś i niewykorzystania zniżki, nie ma możliwości uzyskania ekwiwalentu pieniężnego.
 10. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie.

 

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej
Rozporządzeniem:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych są: INSTYTUT DZIELNY MIŚ sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-195
  Warszawa (dalej w treści „IDM”);
 2. IDM umożliwia bezpośredni kontakt za pomocą e-mail: kontakt@dzielnymis.pl lub drogą pocztową na adres: Świętojerska  5/7, 00-195 Warszawaa; IDM powołał również Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@dzielnymis.pl
 3.  Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko) będą przetwarzane przez IDM w celu realizacji promocji „A MOŻE TURNUS REHABILITACYJNY TAŃSZY O 750 ZŁ
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi realizację celu o którym mowa w ust. 3;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane:
  1. Pracownikom IDM upoważnionym do ich przetwarzania;
  2. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez IDM roszczeń związanych z prowadzona działalnością; z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 8. Pani/Pana dane będą przechowywane przez IDM przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe;
 10. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Pana prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 11.  Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje
  dane nie będą podlegały profilowaniu;
 12. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych IDM narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content