fbpx
Jedno jest pewne – po ukończeniu tego szkolenia będziesz jendym z najlepszych ekspetów od kończyny dolnej! Szkolenie składa się z wyczerpującego Seminarium (forma wykładowa wraz ze częścią praktyczną – studium przypadku) oraz  Laboratorium (niestety skończyły się już wolne miejsca).

 


CZAS TRWANIA:

Seminarium: 2,5 dnia

Laboratorium: 2,5 dnia (brak miejsc)

PROWADZĄCA: 

BEVERLY CUSICK PT, MS, NDT, COF/BOC (SZKOLENIE TŁUMACZONE)

MIEJSCE:

INSTYTUT TERAPII FUNKCJONALNEJ DZIELNY MIŚ, UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7, WARSZAWA

DLA KOGO? 

FIZJOTERAPEUCI, ORTOTYCY, PEDIATRZY NEUROLOGICZNI,  TERAPEUCI ZAJĘCIOWI, ORTOPEDZI, NEUROLODZY, ORTOPEDZI, TERAPEUCI KOŃCZYNY GÓRNEJ, inni członkowie zespołów rehabilitacyjnych


OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie składa się z dwóch niezależnych części. Możesz uczestniczyć wyłącznie w Części Pierwszej (Seminarium) lub w Części Pierwszej i Drugiej (Seminarium i Laboratorium)

Część Pierwsza: Seminarium: 2,5 dnia, 19:45 godzin dydaktycznych

Część Druga: Laboratorium: 2,5 dnia, 19:45 godzin praktycznych. Uwaga – niestety skończyły się już wolne miejsca na część drugą.

 

OPIS SZKOLENIA – SEMINARIUM:

Szkolenie pokryje następującą tematykę:

 • Anatomia stopy i kostki, ich biomechanika i rozwój, związek patomechaniki z orientacją ciężaru ciała względem płaszczyzny podstawy oraz wpływ patomechaniki na projektowanie modyfikacji ortotycznych mających na celu poprawę rowoju stopy i jej funkcji.
 • Cechy i czynniki wpływające na poprawny rozwój stopy
 • Wpływ wspierania poprawnego rozwoju stopy na naukę kontroli postawy i chodu
 • Kinezjologia i patokinezjologia w odniesieniu i wsparciu bezpiecznego i efektywnego użycia ortez poniżej-kolanowych oraz interwencji ortotycznych mających na celu poprawienie liniowości i kontroli postawy wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Główne zasady i opcje ortotyczne mające na celu redukcję rozwoju giętkości i deformacji stopy i kostki, która prowadzi do hipotonii i rozluźnienia więzadłeł w wieku dziecięcym.
 • Przegląd możliwości ortotycznych, w tym AFO/obuwia wg. Elaine Owena, ćwiczeń unoszenia pięty i liniowości wagi oraz podstaw i strategii pozycjonowania i stabilizowania ortotycznego stopy.

 

Beverly Cusick zidentyfikuje i opisze najczęściej występujące deformacje stopy w odniesieniu do komponentow głównych płaszczyzn anatomicznych. Dokona również przeglądu procedur oceny mięśniowo-szkieletowej i wyjaśni powiązanie pomiędzy możliwościami ortotycznymi a następującymi czynnikami:

 • Pożądanym obciążeniem stopy i liniowością stawów kończynowych
 • Istotą segmentarnej osłony
 • Stopniem wolności i ograniczenia
 • Możliwościami pozycjonowania stopy
 • Użycie najnowszych ustaleń medycznych związanych z rozciągliwością tkanek miękkich jako dowodów efektywności interwencji ortotycznych i strategii zarządzania kontrolą postawy podczas rytunowej aktywizacji mięśni

 

OPIS SZKOLENIA –  LABORATORIUM:

Część Druga szkolenia ma charakter praktyczny/laboratoryjny – stąd nazwa Laby. Laby odbywają się z ograniczoną liczbą uczestników (maksymalnie 12 osób) i wiążą się z praktyką pod okiem Beverly Cusick. Podczas Laboratoriów przeprowadzone zostanie kilka praktycznych działań na kostce i stopie z wykorzystaniem najnowszych ustaleń medycznych związanych z projektowaniem i pozycjonowaniem ortotycznym stopy. Podczas Laboratoriów otrzymasz wszelkie niezbędne narzędzia do oceny działań oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia prób pozycjonowania stopy aby móc następnie ocenić efektywność zastosowanych rozwiązań ortotycznych.


CELE SZKOLENIA – SEMINARIUM (CZYLI CZEGO DOKŁADNIE NAUCZYSZ SIĘ):

Po ukończeniu szkolenia będziesz w stanie:

 • Wyjaśnić wpływ linowości guza piętowego i liniowości ruchu obciążonej stopy oraz jej funkcji
 • Opisać części składowe promienia stopy, ich funkcję i mechanizmy działania w obciążonej stopie
 • Opisać zmiany rozwojowe stopy na podstawie przenoszenia ciężaru ciała w pozycji stojącej
 • Opisać rolę kontroli postawy w rozwoju stopy
 • Opisać rocker w fazie podporowej
 • Zdefiniować kinematykę i kinetykę chodu
 • Opisać różnice w skali pochylenia kości piszczelowej i uda podczas fazy podporowej chodu
 • Wyjaśnić wpływ mięśnia trójgłowego łydki na kinemtatykę i kinetykę chodu
 • Opisać prawidłowe zmiany rozwojowe zakresu ruchu zgięcia podeszwowego mierzone w pozycji na brzuchu.
 • Opisać fizjologię i funkcjonalne znaczenie prawidłowego i patologicznego R1 (first – catch), R1A (second catch) i współczynnika sztywności do R2 (maksymalny) i pasywny zakres ruchu zgięcia podeszwowego.
 • Wyjaśnić fizjologiczne i strukturalne zmiany zachodzące w chronicznie przeciążonym mięśniu i otaczających go tkankach miękkich z uwzględnieniem przeszłego używania mięśnia na potrzeby zachowania pionizacji.
 • Zdefiniować względną hipermobilność i podać 3 przykłady deformacji stopy końskiej
 • Zdefiniować różnicę pomiędzy dominacją mięśinową a siłą mięśniową w przypadku nierównowagi tych dwóch grup.
 • Opisać i sklasyfikować najbardziej znane metody leczenia deformacji typu stopa końska zgodnie z podejściem Systemu Analiz Ruchowych SA Sahrmann.
 • Wyjaśnić medyczne podstawy do oceny braku stabilności tkanek miękkich, ruchomości stawów i liniowości strukturalnej w kostce i stopie.
 • Opisać cechy zaburzeń liniowości stawów stopy: szpotawości stawu skokowego dolnego, szpotawości przodostopia, koślawości przodostopia, przywiedzenia śródstopia, przywiedzenia przodostopia, szpotawości tylostopia
 • Opisać pozycjonowanie ortotyczne w płaszyźnie strzałkowej i płaszczyźnie frontalnej i określić cele tegoż pozycjonowania
 • Opisać cele treningu liniowości wagi podczas terapii deformacji stopy i kostki w zakresie czucia głębokiego oraz strategii aktywizacji mięśni używanych do kontroli postawy
 • Zidentyfikować rodzaje deformacji stopy i kostki najczęściej występujące wśród dzieci z dysfunkcją CUN oraz opisać części składowe zilustrowanych deformacji każdego stawu w odniesienu do płaszyzn.
 • Określić czy dana deformacja spełnia kryteria do zastosowania wkładka ortopedyczna (FO), ortezy na kostkę (AFO) zmodyfikowanego obuwia (AFOFC) czy seryjnego gipsowania.

 

CELE SZKOLENIA – LABORATORIUM (CZYLI DODATKOWO PO SEMINARIUM NAUCZYSZ SIĘ) :

Uczestnicy, którzy wezmą udział w Laboratoriach, poza celami osiągniętymi po ukończeniu Części Pierwszej szkolenia, będą dodatkowo w stanie:

 • Osiągnąc podstawowy poziom w zakresie procedur oceny mięśniowoszkieletowej kostki oraz stopy w ramach otwartych i zamkniętych łańcuchów.
 • Wykorzystać podstawy wiedzy o pozycjonowaniu ortotycznym nabyte podczas Pierwszej Części szkolenia (Seminarium) i wykorzystać te podstawy do stworzenia planu ortorycznego
 • Wykazać podstawową zdolność prowadzenia procesu pozycjonowania stopy ukierunkowaną na cel bliższy i dalszy
 • Wykonać co najmniej jedną procedurę oceny pacjenta–demo podczas trwania Laboratoriów i wyjaśnić kliniczne znaczenie wykonanej procedury.

PROGRAM KURSU:

Seminarium: Dzień Pierwszy

 

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
08:00 Rejestracja oraz Meet&Greet -.-
08:30 Przegląd anatomii funkcjonalnej oraz funkcji zamkniętego łańcucha przy szpotawości stawu skokowego dolnego i przywiedzeniu przodostopia używając terminologii płaszyzny podparcia 1,15
9:45 Ćwiczenie w pozycji stojącej 0,15
10:00 Przerwa kawowa -,-
10:30 Wpływ liniowości funkcyjnej na rozwój stopy i jej funkcjonowanie 1,00
11:30 Idealny sposób funkcjonowania kostki i stopy w ruchu z wykorzystaniem modyfikacji ortotycznych 1,00
12:30 Lunch -,-
13:30 Przegląd ruchów płasko-płaszczyznowych i odchyleń stopy 0,15
13:45 Wpływ funkcyjnego odchylenia na rozwój deformacji typu stopa końska 1,00
14:45 Przerwa kawowa -,-
15:00 Nazywanie konkretnych przykładów deformacji stopy 1,00
16:00 Przerwa kawowa -,-
16:15 Napięcie mięśniowe, hypertonus i związane z nimi oceny 1,00
17:15 Pytania i dyskusja 0,15
17:30 Zakończenie dnia pierwszego -,-
Suma godzin dydaktycznych Dzien Pierwszy – Seminarium

7,00

 

Seminarium: Dzień Drugi

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
08:00 Poranna kawa oraz Meet&Greet -.-
08:25 Przegląd ruchów płaskopłaszczyznowych stopy oraz odchyleń ruchów od normy 0,05
8:30 Rozwój i ocena zakresu ruchu zgięcia podeszwowego stopy 1,00
9:30 Pozycjonowanie stopy w płaszczyźnie strzałkowej: podstawy i strategie 0,30
10:00 Przerwa kawowa -,-
10:30 Kontyuacja: Pozycjonowanie stopy w płaszczyźnie strzałkowej: podstawy i strategie 1,00
11:30 Podstawy seryjnego gipsowania kończyny poniżej kolan 0,45
12:15 Lunch -,-
13:15 Warsztaty: trening neuromotoryczny ze zdefiniowanymi celami wraz z przeglądem dostępnych rozwiązań ortotycznych 1,00
14:15 Przerwa kawowa -,-
14:30 Wykorzystanie Systemów Analizy Ruchu na potrzeby terapii deformacji stopy w pediatrii 0,45
15:15 Ocena długości kończyny dolnej oraz strategie pozycjonowania stopy 0,45
16:00 Przerwa kawowa -,-
16:15 Studium przypadku 0,45
17:00 Pytania i dyskusje 0,15
17:15 Podsumowanie dnia drugiego -,-
Suma godzin dydaktycznych Dzień Drugi – Seminarium 6,50

 

Seminarium: Dzień Trzeci

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
08:00 Poranna kawa oraz Meet&Greet -,-
08:15 Przegląd ruchów płaskopłaszczyznowych stopy oraz strukturalnych odchyleń ruchów od normy 0,15
8:30 Przegląd dostępnych ocen stopy – łańcuch otwarty 0,45
9:15 Procedury oceny stopy – łańcuch zamknięty 0,45
9:45 Przerwa kawowa -,-
10:15 Od oceny do terapii: patomechanika stopy o strategie pozycjonowania stopy 1,00
11:15 Studium przypadku 0,30
11:45 Pytania i dyskusja 0,15
12:00 Zakończenie Części Pierwszej – seminarium -,-
Suma godzin dydaktycznych Dzień Trzeci – Seminarium 3,30
Suma godzin dydaktycznych – Całość Seminarium

17,10


 

Laboratorium: Dzień Pierwszy

 

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
13:30 Ocena stopy w łańcuchu otwartym – wskazywanie punktów odniesienia względem zakresu ruchomości stawów stopy 2,30
16:00 Zakres ruchomości zgięcia grzbietowego kostki 1,15
17:15 Rozbieżności w ocenianiu długości kończyn 0,15
17:30 Zakończenie pierwszej części laboratorium -,-

 

Laboratorium: Dzień Drugi

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
08:15 Poranna kawa oraz Meet&Greet -.-
08:30 Ocena stopy w łancchu zamkniętym w pozycji stojącej 1,30
10:00 Przerwa kawowa -,-
10:15 Powtórny przegląd ocen otwartego i zamkniętego łańcucha wraz z nowym spojrzeniem 2,00
12:15 Lunch -,-
13:30 Praca z pacjentem: wykorzystanie dotychczasowej wiedzy z zakresy oceny do pozycjonowania stopy i zastosowania wkładki ortopedycznej poprawiającej liniowość stopy 0,45
14:15 Warsztat: samodzielne tworzenie planu pozycjonowania stopy 1,00
15:15 Przerwa kawowa -,-
15:45 Warsztat: Pozycjonowania stopy oraz samodzielne utworzenie wkładki ortopedycznej 1,30
17:15 Pytania i dyskusja 0,15
17:30 Podusmowanie dnia -,-
Suma godzin dydaktycznych Dzień Czwarty – Laboratorium 7,00

 

Laboratorium: Dzień Trzeci

Godzina Zakres Ilość godzin dydaktycznych
08:45 Poranna kawa oraz Meet&Greet -.-
09:00 Demonstracja: Beverly Cusick przeprowadzi konsultację dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w postaci diplegii w wieku 4-7 lat, poziom GFFCS II lub III, skupiając się na ocenie kostki i stopy w celu poprawienia dotychczas wykorzystywanego AFO. 3,00
12:00 Lunch -,-
13:00 Przygotowanie do warsztatów z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym: 4 grupy uczestników zapoznają się z 1 pacjentem-demo 0,15
13:15 Warsztaty: Dokonanie oceny i próba pozycjonowania stopy 3,15
16:30 Zakończenie warsztatów z dziećmi -,-
17:30 Podsumowanie warsztatów -,-
Suma godzin dydaktycznych Dzień Piąty – Laboratorium 6,30
Suma godziń dydaktycznych – Całość Laboratorium 17,30

 


 

KIM JEST PROWADZĄCA BEVERLY CUSICK?

Instytut Dzielny Miś

 • Wykładowca na dorocznych konferencjach APTA, NDTA, Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwojowej, Brytyjskiego Stowarzyszenia Prototyki i Ortotyki, Amerykańskiego Stowarzyszenia Ortotyki i Prototyki
 • Prowadząca ponad 450 kursów w 18 krajach, wyłącznie na zaproszenie
 • Asystentka Profesora na Uniwerystecie Rocky Mountain
 • Od 1993 prywatna praktyka w Telluride, Colorado, w której, oprócz pracy z pacjentami, poświęca czas na pisanie literatury i materiałów edukacyjnych, rozwijaniu metod terapeutycznych oraz systemów ortotycznych związanych z TheraTogs

 

Doświadczenie zawodowe:

 • PT w Spaulding Rehabilitation Center, Boston, Massachusetts, USA (1 rok)
 • Dyrektor oraz PT w UCO Center, Lawrence, Massachusetts, USA (3 lata)
 • PT w Centrum Rehabilitacji Dziecięcej (Kluge Center), Charlottesville, Wirginia, USA (9 lat)
 • Dyrektor fizjoterapeutów oraz PT w Centrum Edukacyjnym “College of Health Related Professions at MUSC”, Charleston, Karolina Południowa, USA (3 lata)
 • Konsultant w Szpitalu Hill Hospital’s Head Trauma & Pediatrics, Lexington, Kentucky, USA (1 rok)
 • Asystentka w dziale fizjoterapii w “Children’s Hospital w Stanford, Palo Alto, Kalifornia, USA (4 lata)
 • Prywatna praktyka fizjoterapeutyczna, Telluride, Colorado, USA (26 lat)

 

Publikacje:

 • “Help Patients Manage Equinus Deformity”. O&P Business News, Kwiecień 2011, strony 74‐
 • “Orthotic Management of Low‐Toned Children: The Earlier the Better.” (współautorka). O&P Edge. Kwiecień 2011; strony 24‐
 • “Serial Casting and Other Equinus Deformity Management Strategies for Children and Adults with CNS Dysfunction.” 2010. Wydawnictwo: ProgressiveGaitWays.
 • “Foot Talk” 2009. Dwugodzinny wykład na temat funkcjonalnej anatomii stopy i zamkniętego lańcucha biomechanicznego, wspomagany zestawem prezentacji.
 • “Serial Casting for the Restoration of Soft Tissue Extensibility in the Ankle and Foot” (2007 i 2009). Tekst A
 • “Legs & Feet: A Review of Musculoskeletal Assessments” (1997 oraz kolejne wydanie 2015), W formie nagrania
 • “Lower Extremity Developmental Features” 2000.
 • “Progressive Casting and Splinting for Lower Extremity Deformity in Children with Neuromotor Dysfunction”, 1990. Wydawnictwo: Therapy Skill Builders.
 • Dodatkowo cytowana w kilkunastu rozdziałach innych książek, artykułów, konferencji, newsletterach w tym sieci NDTA w tematyce Ortopedii Pediatrycznej (rok 2006 i 2007)
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content