fbpx

Regulamin sklepu internetowego „Wideo-konsultacje Instytutu Dzielny Miś’

Par. 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Wideo-konsultacje Instytutu Dzielny Miś, dostępny pod adresem internetowym https://dzielnymis.pl/pl/wideo-konsultacje, prowadzony jest przez Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444987, o kapitale zakładowym 5 000 tyś złotych, NIP 525-255-4344, REGON 146463528.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Par. 2

Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Instytut Terapii Funkcjonalnej Dzielny Miś sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 5/7, 00-236 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444987, o kapitale zakładowym 50 000 tyś złotych, NIP 525-255-4344, REGON 146463528.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://dzielnymis.pl/pl/wideo-konsultacje
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie terminu realizacji Usługi oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym terminu realizacji i płatności.
 12. Usługa – dostępna w Sklepie usługa w postaci wideo-konsultacji z udziałem fizjoterapeuty po stronie Sprzedawcy, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Usługi – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Par. 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@dzielnymis.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: (22) 860 00 03
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 80 1030 0019 0109 8503 0006 8867
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku

 

Par. 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową poza Internet Explorer, aktywną kamerą internetową i mikrofonem,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer
 5. dodatkowo, w przypadku urządzeń Apple (iPhone, iPad, MacBook) zainstalowanie darmowej aplikacji appear.in.

Par. 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

Par. 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Rejestracja ma charakter dobrowolny, tj. nie jest wymagana do dokonania Zamówienia w Sklepie.
 2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Par. 7

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać termin realizacji Usługi (termin wideo-konsultacji) będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Zarezerwuj spotkanie”, przy czym termin realizacji Usługi nie może być krótszy niż 24 godziny po złożeniu Zamówienia.
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności za pomocą systemu PayU i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

Par. 8

Oferowane metody dostarczenia Usługi

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod realizacji odbioru zamówionej Usługi:
 1. Rozmowa z wykorzystaniem darmowej aplikacji appear.in (wymagane w przypadku urządzeń Apple), za pomocą wklejenia dostarczonego przez Sprzedawcę kodu na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Rozmowa poprzez uruchomienie wideo-rozmowy z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej z wyłączeniem Internet Explorer za pomocą dostarczonego przez Sprzedawcę odnośnika (linka) na wskazany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy, b. Płatności elektroniczne, c. Płatność kartą płatniczą.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Par 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i odnośnik (link) lub kod (w przypadku urządzeń Apple) do realizacji usługi we wskazanym w Zamówieniu terminie, co stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
 1. Realizacja Usługi odbywa się na terenie całego świata

 

Par. 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w dowolnym terminie przed wyznaczoną datą realizacji Zamowienia (data wideo-konsultacji) odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. Skutki odstąpienia od Umowy: a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą, b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

 

Par. 11

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są wszystkie oferowane w Sklepie Usługi.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi Usługę przy zapewnieniu jak najlepszej jakości Usługi, a w szczególności zapewnieniu możliwie najlepszej jakości połączenia.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy Usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Poprzez wady Usługi rozumie się: a. Brak obecności wyznaczonego przez Sprzedawcę fizjoterapeuty do realizacji Usługi w wybranym przez Klienta terminie realizacji wskazanym w Zamówieniu, b. Wystąpienie problemów technicznych po stronie Sprzedawcy a uniemożliwiających przeprowadzenie Usługi,
 4. Reklamacji nie podlegają Usługi wynikające z nastepujących okoliczności: a. Brak obecności Klienta w wybranym przez niego terminie realizacji Usługi wskazanym w Zamowieniu, b. Zalecenia lub diagnoza wystwiona przez fizjoterapeutę podczas realizacji Usługi, z którymi Klient nie zgadza się lub nie zamierza realizować, c. Brak możliwości wystarczającego zdiagnozowania Klienta lub osoby wskazanej przez Klienta wynikające z jego niedostępności, braku wykonywania zaleceń wygłaszanych przez fizjoterapeutę podczas realizacji Usługi lub nieodpowiedniego ubioru.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

 

 

Par. 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Par 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Par. 14

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
(48) 698 545 450
Skip to content